Doświadczenie

Pracownicy firmy brali udział w opracowaniu szeregu projektów z branży akustycznej w wielu różnych dziedzinach.

Wybrane prace:

 • Mapa akustyczna miasta stołecznego Warszawy wraz z opracowaniem Systemu do gromadzenia i przetwarzania danych akustycznych, przebudową Serwisu internetowego oraz wdrożeniem pracowników do użytkowania map akustycznych, Serwisu internetowego oraz Systemu do gromadzenia i przetwarzania danych akustycznych;
 • Mapa akustyczna Wrocławia;
 • Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Wrocławia;
 • Mapa akustyczna miasta Radomia wraz z kompleksowym systemem do jej zarządzania i udostępniania na stronach internetowych Urzędu Miasta Radomia oraz opracowanie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów, na których poziom hałasu będzie przekraczał poziom dopuszczalny;
 • Mapa akustyczna dla dróg krajowych i wojewódzkich o natężeniu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie, zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Grudziądza;
 • Przegląd ekologiczny dla odcinka drogi krajowej nr S6 od km 319+350 do km 322+285 pod kątem ograniczenia jej oddziaływania akustycznego na mieszkańców miasta Gdynia;
 • Analiza porealizacyjna dla Południowej Obwodnicy Miasta Gdańska (S7) wraz z przebudowaną DK S6;
 • Analiza porealizacyjna dla drogi S2-Południowa Obwodnica Warszawy od końca węzła "Konotopa" do początku węzła "Lotnisko" od km 456+240 do km 466+684
 • Analiza porealizacyjna dla drogi S2-Południowa Obwodnica Warszawy od węzła "Lotnisko" (z węzłem) do węzła "Puławska" (z węzłem) od km 466+684 do km 470+600 wraz z trasą NS (S79) od węzła "Lotnisko" do węzła "Marynarska";
 • Analiza porealizacyjna dla drogi krajowej nr 94 na odcinku Mazurowice - Wilczków - Środa Śląska (od km 52+759 do km 64+129);
 • Analiza porealizacyjna w ramach zadania: „Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz kampus UJ w Krakowie wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru”.
 • Analiza akustyczna w zakresie oddziaływania hałasu emitowanego przez Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A. w Policach;
 • Opracowanie dotyczące zadania pod nazwą pn.: Wykonanie specyfikacji jakościowej i ilościowej stolarki okiennej koniecznej dla zapewnienia odpowiedniej ochrony przed hałasem komunikacyjnym, w ramach przedsięwzięcia pn.: Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego. Zadanie II. Odcinek ul. Potokowa - Al. Rzeczypospolitej;
 • Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę zabezpieczeń akustycznych dla placu drobnicowej sprzedaży węgla – budowa ekranów akustycznych. Zamawiający: Kompania Węglowa S.A. Oddział KWK Piast;
 • Projekt budżetowy wyciszenia dla źródeł powodujących przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu. Zamawiający: Unilever Polska S.A
 • Wykonanie analizy oddziaływania zakładu na środowisko w zakresie emisji hałasu. Zamawiający: Philips Lighting Poland S.A.;
 • Koncepcja i projekt akustyczny wyciszenia zespołu chłodni wentylatorowych Walcowni Prętów. Zamawiający: CMC Poland Sp. z o.o.;
 • Wykonanie analizy oddziaływania przedmiotowej inwestycji na środowisko w zakresie emisji hałasu. Inwestycja pn.: "Rozbudowa tłoczni Jeleniów". Zamawiający: BSiPG „GAZOPROJEKT” S.A.;
 • Wykonanie koncepcji ograniczenia hałasu z instalacji i urządzeń zakładów produkcyjnych. Zamawiający: Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w Policach;
 • Projekt techniczny wyciszenia stacji wentylatorów przy szybie „Zygmunt August II” w Chorzowie. Zamawiający: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
 • Wpływ ENEA Wytwarzanie S.A. w lokalizacji Świerże Górne (Elektrowni Kozienice) na poziom hałasu w środowisku i na stanowiskach pracy dla stanu istniejącego i stanu po oddaniu do eksploatacji bloku 1075MW. Zamawiający: ENEA Wytwarzanie S.A.

Do góry