Analizy akustyczne, Analizy porealizacyjne, Przeglądy ekologiczne

Analizy akustyczne 

Wykonujemy analizy akustyczne zarówno istniejących jak i projektowanych obiektów przemysłowych. Analizy takie pozwalają na identyfikację źródeł hałasu powodujących przekroczenia poziomów dopuszczalnych oraz określają wymagany poziom wyciszenia danego źródła. Jest to niezwykle pomocne, zwłaszcza na etapie projektu, gdyż na tym etapie nawet niewielkie zmiany (np. inna lokalizacja źródła) pozwalają na duże oszczędności i często eliminują konieczność zastosowania dodatkowych, kosztownych zabezpieczeń akustycznych. W ramach analiz wykonujemy również prognozy wielkości poziomu hałasu, w przypadku modernizacji/rozbudowy zakładu i instalacji dodatkowych źródeł hałasu. Przy stwierdzonej konieczności wyciszenia danego źródła wykonujemy koncepcje wyciszeń wraz z budżetową wyceną ich realizacji. 

Analizy porealizacyjne 

Wykonujemy analizy porealizacyjne uwzględniające zarówno oddziaływanie hałasu jak również badania zanieczyszczeń powietrza, wody, inwentaryzacje zieleni itp. Analiza taka stanowi opracowanie porównujące ustalenia i wielkości prognozowane na etapie Raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, z rzeczywistym oddziaływaniem, zbadanym po oddaniu przedsięwzięcia do użytkowania. Analiza ma na celu sprawdzenie, czy planowane i zastosowane systemy zabezpieczeń w sposób wystarczający chronią środowisko. 

Przeglądy ekologiczne

Przegląd taki stanowi szczegółowe opracowanie określające, czy i jakim stopniu przedsiębiorca przestrzega zasady i przepisy ochrony środowiska. Zgodnie z art. 237 ustawy Prawo ochrony środowiska, przegląd ekologiczny sporządza się w przypadku stwierdzenia okoliczności wskazujących na możliwość negatywnego oddziaływania instalacji na środowisko.

Zobacz inne nasze oferty

Do góry