Mapy akustyczne, Program ochrony środowiska przed hałasem

Mapy akustyczna 

Wykonujemy mapy akustyczne dla aglomeracji miejskich, dróg, linii kolejowych oraz lotnisk. Mapa akustyczna stanowi graficzny obraz stanu klimatu akustycznego danego obszaru, sporządzony w celu całościowej oceny narażenia na hałas pochodzący od poszczególnych rodzajów źródeł (hałas drogowy, hałas szynowy, hałas przemysłowy, hałas lotniczy). 

Mapy akustyczne opracowuje się dla grup źródeł wyszczególnionych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie dróg, linii kolejowych i lotnisk, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach, dla których jest wymagane sporządzanie map akustycznych, oraz sposobów określania granic objętych tymi mapami (Dz.U. 2007 r., nr 1, poz. 8).

Programy ochrony środowiska przed hałasem 

Program taki tworzy się dla terenów na których mapy akustyczne wykazały przekroczenia poziomów dopuszczalnych hałasu. Ich celem jest dostosowanie poziomu hałasu do wartości normatywnych. Programy ochrony środowiska przed hałasem opracowujemy zgodnie z zakresem przedstawionym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 października 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska przed hałasem (Dz.U. 2002 r., nr 179, poz. 1498).

Zobacz inne nasze oferty

Do góry