Pomiary drgań

Pomiary drgań i wibracji

Wykonujemy kompleksowe pomiary drgań i wibracji wraz z opracowaniem wyników i wykonaniem sprawozdania. Przeprowadzamy pomiary na obiektach zarówno istniejących jak również będących w fazie budowy/modernizacji. Wykonane pomiary pozwalają określić stopień narażenia obiektu na drgania oraz ocenić czy możliwe jest dalsze kontynuowanie prac przy użyciu ciężkiego sprzętu (w przypadku budowy zlokalizowanej w pobliżu zabudowy). Pozwalają także stwierdzić czy przekroczone są normy wibracji pochodzące od pobliskich przejazdów samochodów ciężarowych lub innego "ciężkiego sprzętu" w odniesieniu np do budynków mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej, obiektów przemysłowych itp. Wykorzystujemy profesjonalne mierniki drgań, mierzące równocześnie w trzech osiach.

Drgania

Drgania w terminologii fizycznej oznaczają ruch ciała spowodowany zazwyczaj siłą zewnętrzną. Podczas tego ruchu obiekt zmienia swoje położenie pomiędzy dwoma punktami ułożonymi po obu stronach jego osi, która jest jednocześnie środkiem ciężkości danego ciała bądź układu. Specyfikacją ruchu drgającego jest okres, czyli ilość czasu potrzebna na wykonanie pełnego drgania. Ruchem drgającym mogą poruszać się nie tylko układy mechaniczne, ale również cząsteczki obdarzone ładunkiem elektrycznym i fale elektromagnetyczne. Drgania występujące w maszynach i urządzeniach wymuszane są przez siły napędowe, np. parcie gazów spalinowych na tłok, lub jako siły oporu, a także wskutek uderzeń, przy zmianach obciążenia, zmianach warunków zewnętrznych, w wyniku luzów i nierówności. Podczas zwiększonych i długotrwałych drgań może dochodzić do szybszej eksploatacji maszyn, zużycia materiałów, generowania hałasu, a w niektórych przypadkach do niebezpieczeństwa dla ludzi. Drgania mogą być też wymuszone, w takim przypadkom najczęściej służą do wykonywania pomiarów. Drgania oddziałujące na budynki przenoszone są przez podłoże i najczęściej powodowane ruchem komunikacyjnym, pracą maszyn w pobliżu budynku lub też pracą urządzeń wykorzystywanych wewnątrz budynku.

Jaki jest cel pomiarów drgań?

Pomiarem nazywamy proces, podczas którego mierzymy wartości odchyleń konstrukcji od osi równowagi oraz jej częstotliwości w jednostkach i wartościach najłatwiejszych do odbioru i analizy. Pomiary drgań wykonuje się w różnych celach. Każdy przypadek prowadzi jednakże do określenia czy amplituda drgań (różnica wychyleń) o określonych wartościach nie przekracza dopuszczalnych norm. Bardzo ważne jest również, aby na podstawie zebranych pomiarów ustalić co powoduje drgania w poszczególnych elementach układu. Gdy źródło drgań zostanie już zlokalizowane  można przystąpić do jego wytłumienia bądź wyeliminowania. W oparciu o uzyskane wyniki pomiarów, można podejmować kroki mające na celu wyeliminowanie, wytłumienie działania wibracji, zminimalizowanie drgań samego budynku lub redukcję przenikania drgań przez konstrukcję

Wytłumienie drgań

Drgania mają bardzo niekorzystny wpływ nie tylko na budynki narażone na ich długotrwałe działanie ale również na osoby znajdujące się wewnątrz. Wytłumienie drgań „w punkcie odbioru” jest procesem trudnym a często też bardzo kosztownym lub wręcz niemożliwym. Najskuteczniejszą metodą eliminacji drgań jest ograniczenie ich „u źródła”. W przypadku drgań generowanych przez urządzenia i maszyny można zastosować tzw. wibroizolatory, maty izolujące lub też (na etapie projektowania) przewidzieć specjalne fundamenty posiadające dylatacje ograniczające przenoszenie drgań poprzez grunt. W przypadku drgań generowanych przez pojazdy poruszające się po pobliskich drogach ograniczenie drgań można uzyskać dzięki poprawie stanu technicznego drogi (równy asfalt bez ubytków w nawierzchni ogranicza generowanie wibracji) lub poprzez ograniczenie ilość przejazdów pojazdów, głównie pojazdów ciężkich. 

W przypadku planowania postawienia budynków stosuje się dodatkowe metody mające na celu zabezpieczyć fundamenty konstrukcji przed drganiami ziemnymi.

Kto dokonuje pomiarów?

LGL Akustyka zajmuje się pomiarem drgań oraz określeniem jego wpływu. Oferujemy również diagnostykę i analizę komputerową, co jest przydatne zwłaszcza przy planowaniu budynków. Aby uzyskać prawidłowe wyniki potrzeba zaawansowanego technologicznie sprzętu. Ponadto niezbędna jest fachowa literatura, gdyż trzeba poznać wszelkie dopuszczalne normy regulujące poziom drgań.

Badania przeprowadzamy zgodnie z normą PN–85B–02170 „Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki” oraz normą PN-88/B-02171 „Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach”.

Zobacz inne nasze oferty

Do góry