Raporty środowiskowe, Wnioski o wydanie pozwolenia zintegrowanego (IPPC), Karty informacyjne

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 

Raporty środowiskowe stanowią jeden z kluczowych elementów oceny oddziaływania na środowisko. Konieczność jego sporządzenia i załączenia do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zachodzi każdorazowo, gdy dla danego przedsięwzięcia konieczne jest przeprowadzenie procedury oddziaływania na środowisko. Raport obligatoryjnie wykonuje się dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego (IPPC)

Pozwolenia zintegrowane stanowią całościowe podejście danego zakładu przemysłowego do kwestii ochrony środowiska, realizowane m.in. poprzez zastosowanie najlepszych dostępnych technik. Pozwolenie zintegrowane obejmuje swym zakresem wszystkie oddziaływania na środowisko określane w pozwoleniach cząstkowych oraz ich wzajemne powiązania.

Karty informacyjne

Karta informacyjna to istotny dokument, który przedsiębiorca planujący inwestycję mogącą potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zobowiązany jest złożyć we właściwym urzędzie gminy. Informacje zawarte w karcie decydują o tym czy dodatkowo koniecznie jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. Dobrze napisana karta w niektórych przypadkach pozwala uniknąć takiego obowiązku a co za tym idzie zaoszczędzić sporo czasu i pieniędzy przy realizacji inwestycji. 

Zobacz inne nasze oferty

Do góry